Zásady ochrany osobních údajů a používání cookies na webových stránkách provozovaných P.P.H.U."BEROTEX" JAROSŁAW MAJTCZAK se síní v Lodži

Tento dokument o ochraně osobních údajů a zásadách používání souborů cookie se vztahuje na všechny naše webové stránky v doménách:

sklep.rigello.pl,

berotex.net,

bermed.eu,

1. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vycházejí z ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES .

Zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Věstník zákonů z roku 2020, bod 344, ve znění pozdějších předpisů)

Zákon o telekomunikacích ze dne 16. července 2004 (OJ C 104, 16.7.2004, s. 1). 171, bod 1800 ve znění pozdějších předpisů)

2. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost P.P.H.U."BEROTEX" JAROSŁAW MAJTCZAK se síní v Lodži (93-613), v ul. Kolumny 221, zapsána do rejstříku centrálního rejstříku a informací o ekonomických činnostech, s daňovým identifikačním číslem: 7291832386 a REGON: 471424703 (dále jen: "BEROTEX")

3. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jaké informace o uživatelích služby shromažďují a jak je používají?

Služby omezují shromažďování a využívání informací o svých uživatelích na minimum nezbytné k tomu, aby jim byly v souladu s GDPR a zákonem o poskytování elektronických služeb poskytovat požadovanou úroveň služeb. Zejména při shromažďování osobních údajů rozlišujeme ty z nich, které jsou skutečně nezbytné pro poskytování služby elektronickými prostředky.

Zdůrazňujeme, že pouze v některých případech, např. když se přihlásíte k odběru bezplatných zpravodajů, průzkumů nebo objednávkových formulářů, shromažďujeme o vás podrobnější informace, jako jsou e-mailové adresy.

Správce zpracovává následující osobní údaje kupujících:

Dokud. Název, společnost,
b. adresa podniku,
c. daňové identifikační číslo,
d. telefonní číslo,
e-mailovou adresu.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale je podmínkou pro uzavření kupní smlouvy se Správcem. Pokud kupující tyto údaje neposkytne, smlouva nebude uzavřena.

4. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za jakým účelem BEROTEX zpracování osobních údajů?

Správce zpracovává osobní údaje uživatelů pro následující účely:

a. uzavření a provedení zúčastněných stran Dohody, zejména dodání zakoupeného zboží a vyřizování reklamací (čl. 6 odst. 1b GDPR – plnění smlouvy),


b. plnění zákonných povinností správce, zejména vystavování a uchovávání faktur a dalších účetních dokladů (čl. 6 odst. 1c GDPR – právní povinnost),


c. náprava a obrana proti nim (čl. 6 1f GDPR – oprávněný zájem Správce),


d. odhalování a prevence zneužití (čl. 6 odst. GDPR – oprávněný zájem Správce),


e. přímý marketing (čl. 6 1a a 1f GDPR – souhlas kupujícího, oprávněný zájem Správce),


f. vytváření analýz a statistik pro vlastní potřeby Správce, zejména reporting, marketing a průzkum trhu, plánování vývoje služeb, zkoumání preferencí kupujících za účelem zlepšení kvality služeb poskytovaných Správcem (čl. 6 odst. 1a a 1f GDPR – souhlas kupujícího, oprávněný zájem Správce),


g. převod na třetí strany - se souhlasem kupujícího, v rozsahu a za účelem, na který se vztahuje tento souhlas ( čl. 6 odst. 1a a 1f GDPR - souhlas kupujícího, oprávněný zájem Správce).

5. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jaký je BEROTEX uchovávání osobních údajů?

Správce uloží osobní údaje v následujícím čase:

  1. uzavření a provedení spojujících se stran dohody, zejména dodání nakoupeného zboží a vyřizování reklamací - po dobu trvání dohody a vypořádání po jejím dokončení,


b. plnění zákonných povinností správce, zejména vystavování a uchovávání faktur a jiných účetních dokladů - po dobu, po kterou je správce ze zákona povinen tak učinit,


c.
sledování a obhajoba nároků vůči nim - až do omezení nároků podle dohody

d. odhalování a prevence zneužívání – dokud nebudou nároky podle dohody promlčeny,


e)
přímý marketing - po dobu trvání Smlouvy nebo do odvolání souhlasu kupujícího,

f. vytváření analýz a statistik, pro vlastní potřeby správce, zejména reporting, marketing a průzkum trhu, plánování vývoje služeb, zkoumání preferencí kupujícího, za účelem zlepšení kvality služeb poskytovaných Správcem – po dobu trvání Smlouvy nebo do odvolání souhlasu kupujícího


g. převod na třetí strany, dokud kupující neodvolá svůj souhlas.

Pokud správce poskytoval kupujícímu služby elektronicky související s uzavřením a plněním Smlouvy, pak v souladu s čl. 19 odst. 2 zákona o poskytování elektronických služeb může správce po skončení využívání služeb zpracovávat pouze ty osobní údaje příjemců, kterými jsou:

a. nezbytné pro vypořádání služby a pro odškodnění za užívání služby,
b. nezbytné pro účely reklamy, průzkumu trhu a preferencí příjemců pro účely výsledků těchto studií za účelem zlepšení kvality služeb poskytovaných Správcem - se souhlasem příjemce,
c. nezbytné k objasnění okolností neoprávněného použití služby,
d. schváleno ke zpracování podle závazných právních předpisů nebo smluv.

6. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kdo BEROTEX příjemce osobních údajů?

Správce nepřenáší osobní údaje uživatelů třetím stranám, pokud nezíská předchozí výslovný souhlas uživatele nebo pokud je právo nebo povinnost poskytnout tyto údaje založeno na obecně platných zákonech.

Správce svěřuje osobní údaje uživatelů následujícím zpracovatelům:

a. poskytování marketingových a reklamních služeb jménem správce,
b. provozování IT systémů správce,
c. poskytování poštovních, kurýrních, platebních, auditních, právních a účetních služeb správci.

Správce zajistí, aby podepsal smlouvy o pověření údaji se subjekty, kterým údaje svěřuje.

7. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM ZEMÍM A MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM

Kam BEROTEX předá osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor?

Vaše osobní údaje nebudou předávány mimo Evropský hospodářský prostor.

8. PRÁVA KUPUJÍCÍHO

V case BEROTEX má kupující práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Máte následující práva:

a. právo na přístup k obsahu vašich údajů,


b. právo požadovat opravu svých údajů,


c. právo požadovat výmaz vašich údajů (právo být zapomenut),


d. právo omezit zpracování vašich osobních údajů,


e. právo přenášet vaše údaje jinému Správci,


f. právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů,

g. právo podat stížnost u dozorového úřadu zabývajícího se ochranou osobních údajů.

V rozsahu, v jakém jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu, mohou být kdykoli odvolány kontaktováním správce.

9. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Proti zpracování vašich údajů máte právo kdykoli vznést námitku:

pro účely přímého marketingu;

z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací v případech, kdy je právním základem pro zpracování jeho údajů náš oprávněný zájem (např. naše marketingové, statistické, analytické účely), tj. při zpracování jeho údajů na základě čl. 6 odst. 1 odst. f) GDPR.

10. PROFILOVÁNÍ

Po dobu používání Smlouvy může Správce převzít další uživatelská data - IP číslo zařízení používaného kupujícím a údaje týkající se používání konkrétní IT sítě kupujícím, jakož i způsob používání webových stránek Správce.

Jakou akci BEROTEX s informacemi obsaženými v protokolech přístupu?

Shromažďujeme informace o používání webových stránek jejich uživateli a jejich IP adresami na základě analýzy přístupových protokolů. Tyto informace používáme při diagnostice problémů souvisejících s provozem serveru, analýze možných narušení zabezpečení a při správě webových stránek. IP adresu také používáme pro statistické účely, tj. ke shromažďování a analýze demografických údajů návštěvníků webu (např. informace o regionu, ze kterého bylo připojení navázáno). Ujišťujeme vás však, že tyto informace nejsou v žádném případě spojeny (kombinovány) společností BEROTEX s osobními údaji uživatelů Služby, zejména s údaji odběratelů e-mailových seznamů a dalších služeb poskytovaných touto službou.

Na základě výše uvedených informací se ve zvláštních případech vypracovává souhrnná, obecná statistická prohlášení, která jsou sdělována třetím stranám, které s námi spolupracují. Obvykle zahrnují informace o sledovanosti webu. Tyto příkazy však neobsahují, jak zdůrazňujeme, žádné údaje, které by umožňují identifikaci (identifikaci) konkrétního uživatele Služby.

Zároveň bychom vás rádi informovali, že v souvislosti s jejich vyšetřováním můžeme být povinni zveřejnit informace týkající se vašeho IP čísla na žádost orgánů státu podle platných právních předpisů.

Ujišťujeme vás, že veškeré osobní údaje, pokud jsou shromažďovány v rámci Služeb, jsou používány především ke splnění povinností BEROTEX vůči zákazníkům. Tyto informace nejsou sdíleny s třetími stranami, pokud:

poté, co subjekty údajů získaly předchozí výslovný souhlas s takovým jednáním,

nebo pokud povinnost poskytnout tyto údaje vyplývá (vyplyne) z právních předpisů.

Jak BEROTEX informace z objednávkových formulářů, bezplatných newsletterů, dalších formulářů a průzkumů provedených ve Službách?

Objednávkové formuláře jsou zadát jako součást Služeb, které zákazníkům umožňují objednávání BEROTEX produktů a služeb, které nabízejí. Údaje shromážděné tímto způsobem se používají především ke splnění jejich povinností.

Zejména přihlášení k odběru elektronických a bezplatných informačních bulletinů BEROTEX vyžaduje e-mailovou adresu v příslušné podobě. Toto pole je povinné. Data získaná výše uvedeným způsobem jsou přidána do e-mailového seznamu. E-mailová adresa je nezbytná pro zasílání newsletteru objednaného čtenářem čtenáři.

Kontaktní údaje zákazníka se také v případě potřeby používají k jejich kontaktování (např. pokud potřebujete potvrdit svou objednávku). Uživatelé Služeb, kteří si newsletter objednali, mají kdykoli možnost odhlásit se z jeho odběru.

Další informace se používají k určení profilu osob, které používají služby a objednávání newsletterů, a umožňují lépe přizpůsobit obsah webových stránek a zpravodajů potřebám lidí používajících tuto formu informací. Jejich zpracování však vždy probíhá v souladu s ustanoveními GDPR a zákona o poskytování elektronických služeb.

Co je cookie?

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači nebo jiném mobilním zařízení při používání webových stránek. Tyto soubory cookie se používají m.in k používání různých funkcí poskytovaných na konkrétní webové stránce nebo k potvrzení, že konkrétní uživatel viděl určitý obsah z konkrétní webové stránky.

K jakým účelům BEROTEX uživatel používat cookies ve svých Službách?

Mezi soubory cookie lze rozlišit ty, které jsou nezbytné pro provoz služeb BEROTEX. Soubory cookie patřící do této kategorie se používají k zajištění:

Udržujte relaci

Uložení stavu relace uživatele

povolení autorizace pomocí přihlašovací služby;

ukládat informace, které uživateli umožňují anonymní přihlášení;

ukládat informace nezbytné pro provoz internetového nákupního košíku v případě online nákupů prostřednictvím BEROTEX;

sledování dostupnosti služeb.

Další kategorií souborů cookie jsou soubory cookie, které sice nejsou nezbytné pro používání BEROTEX, ale usnadňují jejich používání. Použijí se k tomu, aby umožnily:

Obnovte naposledy navštívené zobrazení při příštím přihlášení k produktu.

Zapamatujte si, že jste se rozhodli vybranou zprávu přestat zobrazovat nebo ji zobrazovat určitým počtem

obnovení relace uživatele

Zapamatujte si naposledy vybranou kategorii ve vašem produktu

zkontrolujte, zda záznam cookie funguje správně;

Umožňuje vám automaticky se přihlásit k produktu (možnost Zapamatovat si mě)

Přirovnat obsah produktu k uživatelským preferencím

Nastavte preferovaný jazyk, měnu, velikost písma a další takové vlastnosti, které vám pomohou pracovat s aplikací.

Obnovení posledního výsledku hledání v produktu

Zobrazení naposledy zobrazených produktů v internetovém obchodě

zobrazí naposledy vybraný parametr řazení.

BEROTEX také služby třetích stran, jejichž seznam se neustále mění a které používají soubory cookie pro následující účely:

sledovat provoz na našich webových stránkách;

shromažďování anonymních souhrnných statistik, které nám umožňují pochopit, jak uživatelé používají naše webové stránky, a umožňují nám neustále zlepšovat naše produkty;

určení počtu anonymních uživatelů našich webových stránek. Potřebné k analýze využívání služeb BEROTEX;

Řídit, jak často se vybraný obsah zobrazuje uživatelům;

Řízení, jak často uživatelé volí službu

přezkoumání příspěvků na newsletter;

používání systému personalizovaných doporučení pro elektronický obchod;

použití komunikačního nástroje;

integrace s komunitním portálem;

online platby.

Mezi tyto entity patří:

PayPro (pro více informací navštivte: www.przelewy24.pl)

PayPal (další informace naleznete na: www.paypal.com

Google AdWords

Google Analytics

Hotjar, Nový

Facebook

Jak mohu spravovat soubory cookie?

Soubory cookie používané jinými BEROTEX nebo jinými poskytovateli třetích stran můžete spravovat změnou nastavení webového prohlížeče.

BEROTEXsi také vyhrazuje, že po odmítnutí souborů cookie nemusí některé funkce nabízené našimi Službami fungovat správně, a dokonce i v některých případech to zahrnuje úplné zabránění používání vybraných funkcí Služeb.

11. ZAJIŠTĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KUPUJÍCÍCH

Jaká ochranná opatření BEROTEX?

Služby jsou vybaveny bezpečnostními opatřeními na ochranu dat pod naší kontrolou před ztrátou, zneužitím nebo úpravou. Zavazujeme se chránit veškeré informace, které nám poskytnete, v souladu se standardy zabezpečení a důvěrnosti.

Práva uživatelů webových stránek na přístup k osobním údajům byla restriktivně omezena, takže tyto informace neskončí v rukou neoprávněných osob. Pouze omezený počet způsobilých zaměstnanců má přístup k osobním údajům BEROTEX souladu s GDPR.

Sociální BEROTEX nabízejí uživatelům možnost odhlásit se z odběru newsletterů BEROTEX nich. Služby vám poskytnou možnost odstranit informace o sobě z naší databáze a umožní vám přestat přijímat informace zasílané elektronickými dopisy. To lze provést podle pokynů dodáných s obsahem zpráv, které odesíláme.

Jak BEROTEX soukromí lidí, kteří nemají plnou právní kapacitu?

Vyhrazujeme si právo, aby Služby neshromažďovali, nehlídaly ani neověřovali informace o věku návštěvníků nebo jiných osob, jejichž sbírka by nám umožnila určit, zda vy (včetně příjemce a uživatele e-mailových seznamů, účastníka průzkumu a osoby účastnící se propagačních akcí organizovaných na jeho fóru) máte právní kapacitu.

Osoby, které nemají plnou právní kapacitu, by neměly objednávat nebo se upsat službám poskytovaným Službami, pokud s tím jejich právní zástupci nesouhlasí, pokud je takový souhlas podle platných právních předpisů dostatečný.

12. KONTAKT SE SPRÁVCEM

Jak mohu kontaktovat svého BEROTEX?

Máte-li jakékoli dotazy, připomínky nebo obavy týkající se zásad ochrany osobních údajů společnosti BEROTEX na webu, včetně objasnění jakýchkoli obav ohledně obsahu tohoto oznámení, zašlete je iod@berotex.pl.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Accept More info Reject