PODMÍNKY ONLINE OBCHODU

(www. berotex .net)

 

Definice

§ 1

 

Kdykoli tyto předpisy odkazují na:

Prodejci - mělo by to být chápáno jako Jarosław Majtczak podnikající pod jménem PPHU " BEROTEX " JAROSŁAW MAJTCZAK se sídlem v Lodži ( 93-613 ), ul. Sloupce 221, zapsané do centrálního registru a informací o hospodářské činnosti, vedené ministrem pro rozvoj, s NIP: 7291832386 a REGON: 471424703, pomocí e-mailové adresy: shop berotex .net a telefonního čísla: 42 pro kontakt s Kupující 640 95 07;

Obchod - měl by být chápán jako internetový obchod provozovaný prodejcem na www. berotex .net;

Zboží - mělo by to být chápáno jako sortiment obchodu ve formě všech druhů polyesterových tkanin, zipových pásek, nosných pásek, polypropylenových netkaných textilií, stejně jako kožených doplňků, krejčích a vyztužovacích materiálů;

Kupující - rozumí se tím fyzická osoba, právnická osoba a organizační složka, kterým občanský zákoník přiznává právní subjektivitu;

Spotřebitel - je třeba jej chápat jako kupujícího, který je fyzickou osobou provádějící právní transakci, která přímo nesouvisí s její obchodní nebo profesní činností.

 

Obecná ustanovení

§ 2

 

 1. Předpisy definují pravidla pro prodej zboží prodejcem kupujícím prostřednictvím obchodu.
 2. Informace uvedené na webových stránkách obchodu nepředstavují nabídku ve smyslu občanského zákoníku. Představují výzvu k předkládání nabídek kupujících.
 3. Obchod se prodává na území Polské republiky, v zemích Evropského hospodářského prostoru [EHP] a dalších zemích po celém světě.

 

Zadávání a přijímání objednávek

§ 3

 

 1. Kupující zadá objednávku:

a)   výběr jedné nebo více položek Zboží nabízených v Obchodě a

b)   správné vyplnění elektronického objednávkového formuláře (v každé fázi procesu objednávání), jehož šablona je k dispozici na webových stránkách obchodu, přičemž přijímá Pravidla zaškrtnutím příslušného políčka ( možnost bez registrace ) nebo

C)   správné vyplnění elektronického objednávkového formuláře (v každé fázi procesu objednávání), jehož šablona je k dispozici na webových stránkách obchodu, po přihlášení k individuálnímu uživatelskému účtu ( možnost po registraci ) a

d)   potvrzení konečného rozsahu objednávky výběrem jedné z dostupných platebních metod a kliknutím na pole označené textem - „Potvrdit nákup“, které odešle objednávkový formulář v elektronické podobě přímo prodejci nebo s předchozím přesměrováním kupujícího do platebního systému transakcí.

 1. Typ daného zboží a jeho množství se vybírá umístěním zboží kupujícím do virtuálního nákupního košíku pomocí pole „Přidat do košíku“ nebo „Přidat do košíku“. Virtuální nákupní košík je nástroj umožňující kupujícímu agregovat vybrané zboží před konečným zadáním objednávky s povinností provést platbu, vypočítat hodnotu shromážděného zboží a definovat způsob a náklady na doručení. Při výběru zboží může kupující volně spravovat obsah virtuálního nákupního košíku přidáním nebo odebráním jednotlivých položek.
 2. Objednávka bude považována za správně odeslanou, pokud v jednotlivých fázích objednávkového procesu budou do elektronického objednávkového formuláře zahrnuty všechny požadované údaje umožňující správnou identifikaci kupujícího, výběr dodací adresy, uvedení údajů pro DPH faktura (volitelně), výběr způsobu doručení (dopravy) a výběr platebních metod.
 3. Po obdržení objednávky ji prodejce ověří z hlediska správnosti a souladu s předpisy; v případě jakýchkoli nesrovnalostí bude Prodávající o této skutečnosti informovat Kupujícího.
 4. V důsledku správně podané objednávky a přijetí potvrzení o platbě (neplatí pro platební metody uvedené v § 7 odst. 1 písm. A) ad)), Prodávající neprodleně zašle Kupujícímu na uvedenou e-mailovou adresu informace o přijetí objednávky (přijetí nabídky).) k implementaci. Odesláním informací uvedených v předchozí větě dochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.
 5. Kupující, který je fyzickou osobou, je oprávněn provádět objednávky v Obchodě, pokud je plně způsobilý k právním úkonům.
 6. Kupující, který není fyzickou osobou, je oprávněn zadávat objednávky v Obchodě pouze prostřednictvím osob oprávněných jej zastupovat (podle ustanovení Kupujícího nebo příslušných zákonů) nebo jiných osob oprávněných jednat jeho jménem (na základě příslušného oprávnění) .
 7. Prodávající si vyhrazuje právo ověřit okolnosti uvedené v odstavci 6 a 7 výše, tím, že požádá kupujícího o prokázání označených údajů.
 8. Kupující - v důsledku předchozí registrace - si může v Obchodě vytvořit individuální uživatelský účet, který bude obsahovat sadu identifikačních údajů Kupujícího, historii všech objednávek Kupujícího a další informace o jeho aktivitě v Obchodě. Registrace probíhá poskytnutím nezbytných údajů v registračním formuláři a definováním kupujícího přihlašovacím údajem (např. Ve formě e-mailové adresy) a heslem pro přístup k individuálnímu uživatelskému účtu. Aktivace individuálního uživatelského účtu probíhá okamžitě po dokončení procesu registrace.
 9. Pokud jde o údaje uvedené v odst. 3 a 9 je kupující povinen poskytnout pravdivé, aktuální a úplné údaje a měl by se řídit konkrétními pokyny prodávajícího.
 10. Kupující je odpovědný za nepravdivé, zastaralé nebo nezákonné údaje (obsah), které uvedl v elektronickém objednávkovém formuláři nebo v individuálním uživatelském účtu. V případě změny údajů by měl kupující před provedením další objednávky aktualizovat tato data v individuálním uživatelském účtu.
 11. V případě změny údajů po zadání objednávky (zejména pokud jde o údaje kupujícího nebo adresu doručení), ale před jejím provedením (doručením), by měl kupující neprodleně informovat prodávajícího o okolnostech prostřednictvím komunikačních nástrojů zajišťujících nejrychlejší kontakt. Riziko negativních důsledků souvisejících s neoznámením uvedeným v předchozí větě spočívá na kupujícím. Riziko uvedené v předchozí větě se na spotřebitele nevztahuje.
 12. V případě nemožnosti provést objednávku ve lhůtě stanovené v těchto Pravidlech z důvodu nedostatku objednaného Zboží nebo objednaného množství Zboží ve skladu, bude o tom Prodávající informovat Kupujícího telefonicky nebo e-mailem okolnost okamžitě, nejpozději do 14 dnů ode dne potvrzení objednávky. při návrhu jiného data splnění objednávky, pokud je to možné. Kupující je oprávněn nepřijmout nové datum dokončení objednávky. V případě okolností uvedených v předchozích větách a neschopnosti prodávajícího splnit závazek z výše uvedených důvodů vrátí prodávající kupujícímu celou částku peněz, kterou zaplatil.
 13. V případě nesprávného výpočtu hodnoty Zboží ze strany Prodávajícího bude Prodávající informovat Kupujícího telefonicky nebo e-mailem o těchto okolnostech neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne potvrzení objednávky, na současně navrhnout provedení objednávky se správnou cenou jím užívaného zboží. Kupující je oprávněn nepřijmout objednávku s takto poskytnutou cenou za zboží. V takovém případě bude objednávka zrušena a Prodávající vrátí celou částku zaplacenou Kupujícím.

 

Vyřízení objednávky

§ 4

 

 1. Provádění objednávek spočívající v kompletaci a přípravě Zboží k dodání (přepravě) proběhne do 3 (tří) pracovních dnů od okamžiku, kdy Prodávající poskytne Kupujícímu potvrzení objednávky.
 2. Do data splnění objednávky uvedeného v odstavci 1, nezahrnuje se den, kdy Prodávající zaslal Kupujícímu potvrzení přijetí objednávky k provedení, soboty a svátky.
 3. Prodávající je povinen informovat kupujícího o jakémkoli důvodu prodloužení nebo změny data dokončení objednávky a určit nové datum jejího provedení.
 4. Podrobné informace o zboží (zejména: druh zboží, jeho výrobce nebo dovozce, bezpečnostní značka a značka shody vyžadované zvláštními předpisy, informace o přijetí k obchodování v Polské republice a podle druhu položky, jeho spotřeba energie, jakož i další údaje) uvedené ve zvláštních předpisech) a pravidla pro provádění objednávek pro jednotlivé Zboží jsou obsažena v popisech v Obchodě vedle daného Zboží.

 

Pravidla pro dodání zboží

§ 5

 

 1. Prodávající dodává objednané zboží způsobem, který kupující uvede (zvolí) v elektronickém objednávkovém formuláři.
 2. Dodání (přeprava) Zboží probíhá na adresu uvedenou Kupujícím v elektronickém objednávkovém formuláři ( možnost bez registrace ) nebo na adresu definovanou v individuálním uživatelském účtu ( možnost po registraci ).
 3. Celková doba do převzetí Zboží Kupujícím se skládá z času splnění objednávky Prodávajícím a času skutečného dodání (přepravy) Zboží Kupujícímu.
 4. Pokud kupující označil v elektronickém objednávkovém formuláři položku „Kurýr“, bude doručení (přeprava) objednaného Zboží probíhat prostřednictvím dopravce poskytujícího profesionální kurýrní služby, přičemž datum dodání bude v tomto případě až 7 (sedm ) pracovní dny ode dne, kdy prodávající dodá vyplněné zboží subjektu poskytujícímu kurýrní služby (na území Polské republiky) a do 14 (čtrnácti) pracovních dnů ode dne, kdy prodávající uvolní vyplněné zboží Zboží subjektu poskytujícímu kurýrní služby (v rámci Evropského hospodářského prostoru [EHP] a Švýcarska).
 5. Pokud má kupující sídlo nebo místo bydliště mimo území Polské republiky, je prodávající po potvrzení přijetí objednávky povinen informovat kupujícího o výši dalších poplatků splatných za doručení (přepravu) objednaného zboží Zboží a zašle mu proforma fakturu, na základě které kupující zaplatí cenu, prodej zboží a náklady na dodání (dopravu).
 6. Uvedeno v odstavci 4 výše jsou dodací podmínky (přeprava) objednaného zboží maximální. Prodávající odpovídá kupujícímu za nedodání nebo zpoždění při dodání objednaného zboží, a to i v případě, že zpoždění bylo způsobeno přepravcem poskytujícím kurýrní služby.
 7. S výhradou odstavce 5 výše Zboží, na které se vztahuje objednávka, je prodávajícímu doručeno kupujícímu spolu s dokladem potvrzujícím uzavření kupní smlouvy, tj. Daňovým dokladem nebo fakturou s DPH, pokud o to kupující požádal při zadávání objednávky a poskytl údaje nezbytné k jeho vydání.
 8. Prodávající poskytuje kupujícímu možnost osobního odběru objednaného zboží. Místem osobního odběru Zboží je město Lodž ( 93-613 ), ul. Sloupce 221.
 9. Místem odeslání zboží je město Łódź Łódź ( 93-613 ), ul. Sloupce 221 .

 

Ceny a poplatky splatné za doručení objednaného zboží

§ 6

 

 1. Platby za Zboží zakoupené v Obchodě jsou prováděny prostřednictvím platebních nástrojů (transakční systém) poskytovaných v Obchodě za podmínek stanovených Prodávajícím.
 2. Prodávající prohlašuje, že příslušná kupní cena za konkrétní Zboží je cena uvedená v Obchodě v okamžiku zadání objednávky Kupujícím. Cena je viditelná vedle informací o zboží. Cena je vyjádřena v polské měně, v peněžní jednotce - zlotý (PLN).
 3. Prodejní ceny jednotlivého zboží pro kupující, kteří jsou spotřebiteli, jsou hrubé ceny, které zahrnují daň ze zboží a služeb (DPH), v sazbě platné v době zadání objednávky.
 4. Prodejní ceny jednotlivého zboží pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli, budou po přihlášení k individuálnímu uživatelskému účtu viditelné a převedeny na jednotkové čisté a hrubé ceny daného zboží. V případě, že se kupující nepřihlásí k individuálnímu uživatelskému účtu uvedenému v předchozí větě, obsah odstavce 3 výše se použije odpovídajícím způsobem.
 5. Prodejní cena daného zboží nezahrnuje náklady na jeho dodání (dopravu). Náklady na dodání (přepravu) Zboží závisí na způsobu doručení zvoleném Kupujícím a jsou viditelné v elektronickém objednávkovém formuláři v době výběru možnosti doručení a v závěrečné fázi procesu objednávky (shrnutí platby) v v části „Odeslání“.
 6. Celkové náklady na transakci, včetně prodejní ceny Zboží a nákladů na dodání (přepravu) Zboží, jsou uvedeny v samostatném poli „Společně“ v elektronickém objednávkovém formuláři v závěrečné fázi objednávkového procesu (platba souhrn).
 7. Náklady na dodání (přepravu) zboží nese kupující. Výše nákladů na dodání (přepravu) Zboží se vypočítá individuálně pro danou objednávku a závisí na celkové hmotnosti, rozměrech Zboží, na které se vztahuje daná objednávka, a na místě dodání objednávky. Výše nákladů na dodání (přepravu) Zboží nezávisí na hodnotě zadané objednávky.
 8. S výhradou odstavce 5 výše, náklady na dodání (přepravu) Zboží mimo území Polské republiky jsou odpovídajícím způsobem vyšší než v případě domácí dopravy (přepravy) a jsou výsledkem dodatečných sazeb přijatých v ceníku daného dopravce poskytujícího profesionální kurýrní služby.
 9. Osobní vyzvednutí je zdarma. Pokud zvolíte způsob platby uvedený v § 7 odst. 1 bod a) Kupující zaplatí celou cenu Zboží v hotovosti při převzetí Zboží.
 10. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu prodejních cen a nákladů na dodání, zejména v případě změn prodejních cen ze strany výrobců nebo distributorů zboží a ceníků služeb poskytovaných dopravci poskytujícími služby v oblasti dopravy (přepravy), s výjimkou toho, že to neplatí kupní smlouvy uzavřené před datem dotyčné změny.

 

Způsoby platby ceny za Zboží a poplatky za doručení objednaného Zboží

§ 7

 

 1. V Obchodě se používají následující způsoby platby:

a)   platba při osobním odběru - kupující platí při vyzvednutí objednaného zboží pouze v hotovosti;

b)   platba prostřednictvím internetového elektronického bankovnictví - vypořádání transakcí kreditní kartou, debetní kartou, online převod se provádí prostřednictvím platformy Przelewy24.pl nebo PayPal;

C)   platba bankovním převodem nebo platba - kupující provede převod nebo platbu na uvedený bankovní účet prodávajícího s uvedením jeho identifikačních údajů (jméno, příjmení, společnost podnikatele) a individuální kód objednávky obdržený v potvrzení objednávky;

d)   záloha - kupujícímu bude zaslána proforma faktura s číslem bankovního účtu prodávajícího na jím uvedenou e-mailovou adresu; objednávka je zpracována po provedení platby a připsání platby na bankovní účet prodávajícího.

 

Místo a způsob podání stížnosti. Záruka.

§ 8

 

 1. Pokud jde o kupující, kteří nejsou spotřebiteli, prodávající vylučuje svou odpovědnost se zárukou za fyzické a právní vady zboží prodaného v obchodě.
 2. Bez ohledu na práva spotřebitele v tomto ohledu uvedená v § 9 odst. 11 a 12, kupující uplatní reklamaci do 14 (čtrnácti) pracovních dnů ode dne, kdy bylo nebo mělo být dodáno objednané zboží, nebo v případě jiné události související s provozováním prodávajícího nebo používáním obchodu kupujícím. .
 3. Stížnosti je třeba podat poštou s poznámkou „stížnost“ (doporučujeme zaslat stížnost s potvrzením o přijetí) na poštovní adresu: PPHU „ BEROTEX “ JAROSŁAW MAJTCZAK, ul. Kolumny 221, 93-613 Łódź nebo v elektronické podobě prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného v záložce „Kontakt“ obchodu.
 4. Stížnost by měla uvádět identifikační údaje kupujícího, včetně korespondenční adresy nebo e-mailové adresy, čísla objednávky a přesně specifikovat důvod jejího podání, s uvedením skutečností oprávněných k reklamaci, rozsahu činností, které kupující od prodávajícího očekává provedení a číslo bankovního účtu, na který v případě přijetí reklamace prodávající uhradí kupujícímu konkrétní částku peněz. V závislosti na důvodu reklamace by měl kupující za účelem posouzení ze strany prodávajícího neprodleně zaslat prodávajícímu produkt, který by měl být řádně zabezpečen a nezměněn, pokud ke změně nedošlo v důsledku kontroly kvality, úplnosti a fungování dobra.
 5. Prodávající považuje stížnosti podané pouze ve formě uvedené v odstavci 3 výše, do 14 (čtrnácti) pracovních dnů ode dne jejich obdržení prodávajícím nebo ode dne přijetí zboží prodávajícím, v závislosti na důvodu reklamace. Prodávající informuje kupujícího o vyřízení reklamace dopisem na jeho korespondenční adresu nebo elektronickou formou prostřednictvím e-mailu na uvedenou e-mailovou adresu.
 6. Pokud se na zboží zakoupené od prodávajícího vztahuje záruka výrobce, dovozce nebo prodávajícího, jejíž rozsah je potvrzen záručním listem vydaným kupujícímu spolu s dodaným zbožím, může kupující bez ohledu na další práva, která mu náleží , nahlaste vydavateli záručního dokumentu stížnost na vady zakoupeného zboží.

 

Spotřebitelské právo

§ 9

 

 1. Pokud není v těchto pravidlech stanoveno jinak, následující ustanovení se vztahují pouze na kupující, kteří jsou spotřebiteli. V rozsahu, který není v tomto odstavci upraven , se na smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem vztahují ustanovení zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele (Journal of Laws of 2014, item 827), dále jen zákon. .
 2. S výhradou odstavce 10 Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 (čtrnácti) dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná:

a)   na smlouvu, při jejímž plnění Prodávající vydává Zboží, přičemž je povinen převést své vlastnictví - od převzetí Zboží Spotřebitelem nebo jím určenou třetí stranou jinou než dopravce, a v případě smlouvy, která :

 1. zahrnuje mnoho zboží, které je dodáváno samostatně, v dávkách nebo po částech - od převzetí posledního zboží, dávky nebo části,
 2. spočívá v pravidelné dodávce Zboží po stanovenou dobu - od převzetí prvního Zboží;

b)   u ostatních smluv - ode dne uzavření smlouvy.

 1. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy předložením prohlášení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Prohlášení lze podat na formuláři, jehož vzor je přiložen jako příloha 1 Pravidel, a to zasláním po vyplnění na e-mailovou adresu: shop @ berotex .net nebo poštovní adresu: PPHU " BEROTEX " JAROSŁAW MAJTCZAK, ul. Columns 221, 93-613 Łódź. Ke splnění termínu pro odstoupení od smlouvy stačí zaslat prohlášení před jejím vypršením.
 2. Prodávající je povinen neprodleně zaslat spotřebiteli na trvanlivém nosiči (ve formě e-mailu) na jím uvedenou e-mailovou adresu, potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy předložené kupujícím v stejným způsobem (ve formě e-mailu).
 3. V případě účinného odstoupení od smlouvy o prodeji zboží se smlouva o prodeji zboží považuje za neplatnou.
 4. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli veškeré jím provedené platby, včetně nákladů na dodání zboží, s výhradou k odstavci 8 níže. Prodávající vrátí platbu pomocí stejného způsobu platby, jaký používá spotřebitel, ledaže by spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro něj nepředstavuje žádné náklady.
 5. Pokud prodávající nenabídl, aby si zboží od spotřebitele vyzvedl sám, může mu zadržet vrácení plateb přijatých od spotřebitele, dokud nebude produkt vrácen nebo dokud spotřebitel neprokáže jeho vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.
 6. Pokud si spotřebitel zvolil jiný způsob dodání zboží, než je nejlevnější standardní způsob doručení nabízený prodávajícím, není prodávající povinen spotřebiteli uhradit dodatečné náklady na dopravu (dopravu), které spotřebiteli vzniknou.
 7. Spotřebitel je povinen vrátit Zboží Prodávajícímu nebo jej předat osobě pověřené Prodávajícím k vyzvednutí neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy. Ke splnění termínu stačí vrátit Zboží před uplynutím jeho platnosti. Spotřebitel nese pouze přímé náklady na vrácení Zboží.
 8. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Zboží v důsledku jeho užívání způsobem, který jde nad rámec toho, co je nezbytné pro stanovení povahy, charakteristik a fungování Zboží. Vrácené zboží by mělo být řádně zabezpečeno.
 9. Právo odstoupit od smlouvy nemá spotřebitel ve vztahu ke smlouvám uvedeným v čl. 38 zákona, a zejména na smlouvy:

a)   poskytování Služeb, pokud Prodávající plně provedl Službu s výslovným souhlasem Spotřebitele, který byl před zahájením poskytování informací informován, že po provedení služby Prodávajícím ztratí právo odstoupit od smlouva;

b)   ve kterém cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad nimiž nemá prodejce kontrolu a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

C)   ve kterém je předmětem služby neprefabrikované zboží, vyrobené podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;

d)   ve kterém je předmětem služby zboží, které se rychle zhoršuje nebo má krátkou trvanlivost;

E)   ve kterém je předmětem služby věc dodávaná v zapečetěném obalu, kterou nelze po otevření obalu vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen;

F)   u nichž jsou předmětem služby věci, které jsou po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeny s jinými věcmi;

G)   dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud plnění začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy a po jeho informování prodávajícím o ztrátě práva odstoupit od smlouvy.

 1. Pokud má Zboží fyzické nebo právní vady, má Spotřebitel právo uplatnit reklamaci do 2 (dvou) let od data dodání Zboží.
 2. Stížnost by měla obsahovat popis reklamace a doklad potvrzující nákup inzerovaného Zboží v Obchodě (kopie faktury, potvrzení, potvrzení o převodu z bankovního účtu atd.). Stížnosti lze podávat poštou s poznámkou „stížnost“ (doporučujeme zaslat stížnost s potvrzením o přijetí) na poštovní adresu: PPHU „ BEROTEX “ JAROSŁAW MAJTCZAK, ul. Kolumny 221, 93-613 Łódź nebo v elektronické podobě prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného v záložce „Kontakt“ obchodu.
 3. Prodávající odpoví na stížnost spotřebitele do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů a oznámí mu další postup.
 4. Je-li stížnost přijata, prodávající nahradí reklamovaný produkt plnohodnotným produktem nebo pokud výměna není možná, vrátí částku splatnou za reklamovaný produkt spolu s náklady souvisejícími s vrácením reklamovaného produktu do 14 dnů od data posouzení reklamace.
 5. Po přijetí reklamace zašle Prodávající zpět na své vlastní náklady plnohodnotné Zboží na adresu uvedenou Spotřebitelem.
 6. Spotřebitel má možnost využít mimosoudní řešení sporů, jakož i posuzování stížností a vymáhání pohledávek před Stálým spotřebitelským arbitrážním soudem u zemského inspektora obchodní inspekce v Lodži (subjekt fungující v rámci takzvaného systému ADR - Alternativní Řešení sporů ). Informace o tom, jak získat přístup k výše uvedenému způsob a postupy řešení sporů před výše uvedeným na adrese: www.uokik.gov.pl, v záložce Řešení sporů se spotřebiteli.
 7. Spotřebitel má také možnost podat elektronickou a bezplatnou žádost o mimosoudní urovnání sporu týkajícího se smluvního závazku vyplývajícího z kupní smlouvy online nebo smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi spotřebitelem pobývajícím v Evropské unii a podnikatel se sídlem v Evropské unii prostřednictvím elektronického formuláře stížnosti, který je k dispozici na online platformě provozované Evropskou komisí (tzv. ODR Platform - online řešení sporů ). Platforma ODR je nástrojem pro komunikaci a výměnu korespondence mezi stranami a subjektem, který spor řeší (subjekt ADR), zdroj obecných informací o mimosoudním řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli, jakož i databáze o Subjekty alternativního řešení sporů existující v Evropské unii, jejich kompetence a pravidla fungování. Přístup k platformě ODR a výše uvedené informace lze najít na této adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 

Osobní data

§ 10

 

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / EC, dále jen nařízení, informuje, že vaše osobní údaje jsou v databázi PPHU Berotex Jarosław Berotex . Jsou tam proto, že jste naši společnost kontaktovali e-mailem, dopisem nebo ponecháním svých údajů na webových stránkách internetového obchodu www. berotex .net

V souvislosti s výše uvedeným vás laskavě informuji:

 1. BEROTEX osobních údajů poskytovaných kupujícími, kteří jsou fyzickými osobami, je prodávající, tj. Jarosław Majtczak, podnikající pod jménem PPHU " BEROTEX " JAROSŁAW MAJTCZAK se sídlem v Lodži (93-613), ul. Kolumny 221, zapsáno do rejstříku centrálního registru a informací o hospodářské činnosti vedeného ministrem pro rozvoj, s NIP: 7291832386 a REGON: 471424703.
 2. V rámci Obchodu prodávající zpracovává osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy, pokud je jeho stranou kupující, kterého se údaje týkají, nebo pokud je na základě žádosti kupujícího, jemuž je údaje se vztahují. Kupující podáním objednávky v Obchodě a přijetím obsahu těchto Pravidel souhlasí s umístěním svých osobních údajů do souborů osobních údajů v Obchodě a se zpracováním pouze ve výše uvedeném účel.
 3. Kupující je odpovědný za poskytnutí nepravdivých osobních údajů.
 4. Společnost zpracovává následující kategorie vašich osobních údajů: identifikační údaje a kontaktní údaje
 5. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány společností PPHU Berotex Jarosław Berotex za účelem informování o zvláštních nabídkách, akcích atd. K tomu dochází na základě nezávislého souhlasu se zpracováním údajů.
 6. Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty společností PPHU Berotex Jarosław Berotex subjektům a orgánům, kterým   je povinen poskytovat osobní údaje na základě obecně platných právních předpisů a subjektům, kterým PPHU Berotex Jarosław Berotex   svěřuje výkon činností zpracování osobních údajů, např. kurýrní společnosti dodávající objednané materiály.

 7. Vaše osobní údaje nebudou předány do třetích zemí

 8. Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny.
 9. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů společností PPHU Berotex Jarosław Berotex máte: právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů (právo být zapomenut), právo na omezit zpracování osobních údajů, právo předat údaje jinému správci, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo kdykoli a jakýmkoli způsobem odvolat souhlas v případě, že PPHU Berotex Jarosław Berotex bude zpracovávat vaše osobní údaje na základě souhlasu, aniž by byla ovlivněna zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním, právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování osobní údaje porušují ustanovení nařízení. Poskytování údajů je dobrovolné.

  Pokud chcete nahlásit nedostatek souhlasu se zasíláním e-mailů, zašlete prosím zprávu na adresu bok @ berotex .net a všechna vaše data budou odstraněna z databáze PPHU Berotex Jarosław Berotex . Nedostatečná odpověď se rovná souhlasu s přijímáním od PPHU Berotex Jarosława Berotex v souladu s pokyny GDPR.

Závěrečné ustanovení

§ 11

 1. Prodávající si vyhrazuje právo dočasně přerušit přístup do obchodu nebo jeho jednotlivých funkcí způsobených technickou službou obchodu, údržbářskými pracemi nebo pracemi souvisejícími se zlepšením použitelnosti obchodu. Prodávající zároveň vyvine veškeré úsilí, aby zajistil, že dočasné přestávky uvedené v předchozí větě budou probíhat v noci, budou co nejkratší a nebudou mít žádný dopad na rozsah objednávek prováděných pro kupujícího.
 2. Prodávající poskytuje Kupujícímu používajícímu Obchod správné fungování systému v následujících prohlížečích: IE verze 7 nebo novější, FireFox verze 3 nebo novější, Opera verze 9 nebo novější, Chrome verze 10 nebo novější, Safari s nejnovější JAVA a Nainstalované verze FLASH, na obrazovkách s vodorovným rozlišením nad 1024 px. Používání softwaru třetích stran, který má vliv na fungování a funkčnost prohlížečů: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari, může ovlivnit správné zobrazení obchodu, takže pro získání plné funkčnosti obchodu je všechny deaktivujte.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit obsah Pravidel ze závažných důvodů vyplývajících zejména ze zavedení změn v rozsahu nabídky obchodu a způsobu plnění povinností vyplývajících ze smluv uzavřených s obchodem, změny profilu podnikání činnost prováděnou prodávajícím nebo změny právních předpisů. Změna nařízení vstupuje v platnost zveřejněním nových pravidel na webových stránkách prodávajícího nebo obchodu. Změna nařízení se nevztahuje na dohody uzavřené před vstupem nových nařízení v platnost. Po změně Pravidel bude Kupující s individuálním uživatelským účtem vyzván k přijetí obsahu nových Pravidel zasláním zprávy na jím uvedenou e-mailovou adresu se souborem obsahujícím obsah nových Pravidel nebo odkazem umožňujícím přesměrování na web obsahující nová nařízení. Nepřijetí nových předpisů způsobem uvedeným v předchozí větě bude mít za následek vypršení platnosti individuálního uživatelského účtu do jednoho měsíce ode dne, kdy výše uvedené e-mail byl prodávajícím zadán do IT systému a odeslán kupujícímu.
 4. Veškeré spory vyplývající ze smluv uzavřených na základě těchto Pravidel mezi Prodávajícím a Kupujícími, kteří nejsou Spotřebiteli, budou řešeny obecnými soudy příslušnými pro sídlo Prodejce.
 5. Prodávající informuje, že nesouhlasí s mimosoudním řešením sporu způsobem stanoveným v ustanoveních zákona „o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů“ (Journal of Laws of 2016, item 1823). Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů a o oprávněných subjektech by měly být v souladu se zákonnými ustanoveními dostupné na webových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele - uokik.gov.pl.
 6. Prodávající při plnění svých zákonných povinností poskytuje adresu platformy EU pro elektronické řešení sporů - ec.europa.eu/odr a informuje, že nesouhlasí s mimosoudním řešením případného sporu v označený mimosoudní postup.
 7. Předpisy jsou průběžně k dispozici na webových stránkách obchodu způsobem, který umožňuje jejich získání, záznam a reprodukci kupujícím. Předpisy ve formátu PDF jsou k dispozici zde .
 8. Předpokládá se, že při zadávání objednávky si kupující přečetl obsah těchto předpisů a že jejich obsah bez výhrad přijímá.
 9. Předpisy vstupují v platnost 10. 5. 2018.

 

Dodatek 1

 

VZOR

prohlášení o odstoupení od smlouvy

(místo, datum)

 

Jméno a příjmení spotřebitele (spotřebitelů):

Adresa spotřebitele:

Emailová adresa:

Telefonní číslo:

Číslo objednávky:

Datum uzavření smlouvy / přijetí (*):

 

 

PPHU " BEROTEX " JAROSŁAW MAJTCZAK

ul. Columns 221, 93-613 Łódź

               

 

PROHLÁŠENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Já / My (*) ……………… ……………… tímto informuji / informuji (*) o svém / našem (*) odstoupení od smlouvy o prodeji následujících položek / smlouvy o dodávce následujících položek položky / smlouva o poskytnutí následující služby (*):

.................................................. .................................................. .................................................. ............................. ..................... .................................................. .................................................. .................................................. ........ .......................................... .................................................. .................................................. ...........................

 

Číslo bankovního účtu pro vrácení prostředků **:

Majitel účtu:

 

 

Podpis spotřebitele *

 

 

* Nehodící se škrtněte

** Pokud se liší od bankovního účtu, ze kterého byla platba provedena.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Accept More info Reject