REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

(www.berotex.net)

 

Definicje

§ 1

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedawcy - należy przez to rozumieć Jarosława Majtczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U."BEROTEX" JAROSŁAW MAJTCZAK z siedzibą w Łodzi (93-613), przy ul. Kolumny 221, wpisanego do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonego przez Ministra Rozwoju, posiadającego NIP: 7291832386 i REGON: 471424703, posługującego się dla potrzeb kontaktów z Kupującymi adresem poczty elektronicznej: shop@berotex.net oraz numerem telefonu: 42 640 95 07;

Sklepie - należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.berotex.net;

Towarze - należy przez to rozumieć asortyment Sklepu w postaci wszelkiego rodzaju tkanin poliestrowych, taśm suwakowych, taśm nośnych, włóknin polipropylenowych, a także dodatków kaletniczych, krawieckich i materiałów usztywniających;

Kupującym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną;

Konsumencie - należy przez to rozumieć Kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Postanowienia ogólne

§ 2

 

 1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu sprzedaży Towarów Kupującym.
 2. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Kupujących.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego [EOG] oraz innych dowolnych krajów na całym świecie.

 

Składanie i przyjmowanie zamówień

§ 3

 

 1. Kupujący składa zamówienie poprzez:

a) wybór jednej lub kilku pozycji Towarów oferowanych w Sklepie oraz

b) prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia (na każdym etapie procesu składania zamówienia), którego szablon jest dostępny na stronie internetowej Sklepu z jednoczesnym zaakceptowaniem Regulaminu przez zaznaczenie właściwego pola (opcja bez rejestracji) lub

c) prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia (na każdym etapie procesu składania zamówienia), którego szablon jest dostępny na stronie internetowej Sklepu, po uprzednim zalogowaniu się do indywidualnego konta użytkownika (opcja po rejestracji) oraz

d) potwierdzenie finalnego zakresu zamówienia przez wybranie jednej z dostępnych metod płatności i kliknięcia w pole oznaczone sformułowaniem - „Potwierdź zakup”, co spowoduje przesłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej do Sprzedawcy bezpośrednio lub z wcześniejszym przekierowaniem Kupującego do systemu transakcyjnego płatności.

 1. Wybór rodzaju danego Towaru i jego ilości następuje poprzez umieszczenie tego Towaru przez Kupującego w wirtualnym koszyku zakupów przy wykorzystaniu pola „Do Koszyka” lub „Dodaj Do Koszyka”. Wirtualny koszyk zakupów jest narzędziem umożliwiającym Kupującemu agregację wybranych Towarów przed ostatecznym złożeniem zamówienia z obowiązkiem dokonania płatności, przeliczenie wartości zgromadzonych Towarów oraz określenie sposobu i kosztów dostawy. Podczas wyboru Towaru Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością wirtualnego koszyka zakupów przez dodawanie lub usuwanie poszczególnych pozycji.
 2. Zamówienie będzie uznane za prawidłowo złożone, jeżeli na poszczególnych etapach procesu składania zamówienia zostaną zamieszczone w elektronicznym formularzu zamówienia wszelkie wymagane dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, wybór adresu dostawy, wskazanie danych do faktury VAT (opcjonalnie), wybór sposobu dostawy (transportu) oraz wybór metody płatności.
 3. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje je pod kątem prawidłowości i zgodności z Regulaminem; w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego.
 4. W wyniku prawidłowo złożonego zamówienia oraz otrzymania potwierdzenia o dokonaniu płatności (nie dotyczy sposobów płatności wskazanych w § 7 ust. 1 pkt a) i d)) Sprzedawca niezwłocznie przesyła Kupującemu na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail) informację o przyjęciu zamówienia (przyjęciu oferty) do realizacji. Z chwilą wysłania informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
 5. Kupujący będący osobą fizyczną jest uprawniony do składania zamówień w Sklepie pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 6. Kupujący nie będący osobą fizyczną jest uprawniony do składania zamówień w Sklepie wyłącznie za pośrednictwem osób upoważnionych do jego reprezentacji (według przepisów statuujących Kupującego lub właściwych przepisów prawa) lub innych osób upoważnionych do działania w jego imieniu (na podstawie stosownego upoważnienia).
 7. Sprzedawca zastrzega prawo do zweryfikowania okoliczności, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej, poprzez żądanie udowodnienia przez Kupującego oznaczonych danych.
 8. Kupujący – w wyniku uprzedniej rejestracji – może utworzyć w Sklepie indywidualne konto użytkownika, które będzie zawierało zbiór danych identyfikujących Kupującego, historię wszystkich zamówień Kupującego oraz inne informacje o jego aktywności w Sklepie. Rejestracja następuje poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym niezbędnych danych oraz zdefiniowaniu przez Kupującego loginu (np. w postaci adresu e-mail) i hasła dostępu do indywidualnego konta użytkownika. Aktywacja indywidualnego konta użytkownika następuje natychmiast po zakończeniu procesu rejestracyjnego.
 9. W zakresie danych, o których mowa w ust. 3 i 9, Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych oraz winien postępować zgodnie z określonymi instrukcjami Sprzedawcy.
 10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za nieprawdziwość, nieaktualność lub bezprawność danych (treści) wskazanych przez niego w elektronicznym formularzu zamówienia lub indywidualnym koncie użytkownika. W przypadku zmiany danych Kupujący winien zaktualizować te dane w indywidualnym koncie użytkownika przed złożeniem kolejnego zamówienia.
 11. W przypadku zmiany danych po złożeniu zamówienia (zwłaszcza dotyczących danych nabywcy czy adresu dostawy), lecz przed jego realizacją (dostawą), Kupujący winien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o zaistniałych okolicznościach za pośrednictwem narzędzi komunikacyjnych zapewniających najszybszy kontakt. Ryzyko negatywnych konsekwencji związanych z brakiem zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, spoczywa na Kupującym. Ryzyko, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy Konsumentów.
 12. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak w magazynie zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towaru, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi Kupującego o tej okoliczności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia, proponując jednocześnie inny termin realizacji zamówienia, o ile będzie to możliwe do wykonania. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W sytuacji wystąpienia okoliczności, o których mowa w zdaniach poprzedzających i braku możliwości wykonania przez Sprzedawcę zobowiązania z przyczyn wskazanych powyżej, Sprzedawca zwróci Kupującemu całą uiszczoną przez niego kwotę pieniężną.
 13. W przypadku niewłaściwego naliczenia przez Sprzedawcę wartości Towaru Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi Kupującego o tej okoliczności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia, proponując jednocześnie realizację zamówienia, z właściwą, stosowaną przez niego ceną Towaru. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania realizacji zamówienia z podaną mu w ten sposób ceną Towaru. W takiej sytuacji zamówienie zostanie anulowane, a Sprzedawca zwróci Kupującemu całą uiszczoną przez niego kwotę pieniężną.

 

Realizacja zamówień

§ 4

 

 1. Realizacja zamówień polegająca na skompletowaniu i przygotowaniu Towaru do dostawy (transportu) następować będzie w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od chwili przekazania Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 2. Do terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się dnia, w którym Sprzedawca przesłał Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Sprzedawca zobowiązany jest informować Kupującego o każdej przyczynie przedłużenia bądź zmiany terminu realizacji zamówienia oraz określić nowy termin jego realizacji.
 4. Szczegółowe dane o Towarze (w szczególności: rodzaj rzeczy, określenie jej producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju rzeczy, określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach) oraz zasady realizacji zamówień na poszczególne Towary zawarte są w opisach zamieszczonych w Sklepie przy danym Towarze.

 

Zasady dostawy towarów

§ 5

 

 1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary w sposób wskazany (wybrany) przez Kupującego w elektronicznym formularzu zamówienia.
 2. Dostawa (transport) Towaru następuje na adres wskazany przez Kupującego w elektronicznym formularzu zamówienia (opcja bez rejestracji) lub adres zdefiniowany w indywidualnym koncie użytkownika (opcja po rejestracji).
 3. Na całkowity czas do odbioru Towaru przez Kupującego składa się czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę oraz czas rzeczywistej dostawy (transportu) Towaru do Kupującego.
 4. W przypadku, gdy Kupujący zaznaczył w elektronicznym formularzu zamówienia pozycję „Kurier” dostawa (transport) zamówionego Towaru nastąpi za pośrednictwem przewoźnika świadczącego profesjonalne usługi kurierskie, przy czym termin dostawy wynosić będzie w tym przypadku do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia wydania przez Sprzedawcę skompletowanego Towaru podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie (na terenie Rzeczpospolitej Polskiej) oraz  do 14 (czternastu) dni roboczych od dnia wydania przez Sprzedawcę skompletowanego Towaru podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie (na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego [EOG] oraz Szwajcarii).
 5. W przypadku, gdy Kupujący ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polski, Sprzedawca po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zobowiązany jest poinformować Kupującego o wysokości opłat dodatkowych należnych za dostawę (transport) zamówionych Towarów oraz wysyła mu fakturę pro forma, na podstawie której Kupujący dokonuje płatności ceny sprzedaży Towaru oraz kosztów dostawy (transportu).
 6. Podane w ust. 4 powyżej terminy dostawy (transportu) zamówionych Towarów mają charakter maksymalny. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionych Towarów, również jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie przewoźnika świadczącego usługi kurierskie.
 7. Z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej Towar objęty zamówieniem jest dostarczany Kupującemu przez Sprzedawcę wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT jeżeli Kupujący zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.
 8. Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość osobistego odbioru zamówionych Towarów. Miejscem odbioru osobistego Towarów jest miasto Łódź (93-613), ul. Kolumny 221.
 9. Miejscem wysyłki Towarów jest miasto Łódź Łódź (93-613), ul. Kolumny 221.

 

Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów

§ 6

 

 1. Płatności za nabyte w Sklepie Towary dokonywane są za pośrednictwem narzędzi płatniczych (systemu transakcyjnego) udostępnionych w Sklepie na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca oświadcza, że obowiązującą Kupującego ceną sprzedaży poszczególnego Towaru jest cena podana w Sklepie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Cena widoczna jest obok informacji o Towarze. Cena wyrażona jest w walucie polskiej, w jednostce monetarnej – złoty (PLN).
 3. Ceny sprzedaży poszczególnych Towarów dla Kupujących będących Konsumentami są cenami brutto, które obejmują podatek od towarów i usług (VAT), według stawki obowiązującej w chwili złożenia zamówienia.
 4. Ceny sprzedaży poszczególnych Towarów dla Kupujących, nie będącym Konsumentami, po zalogowaniu się przez nich do indywidualnego konta użytkownika będą widoczne i przeliczane według rozbicia na jednostkowe ceny netto i brutto w odniesieniu do danego Towaru. W sytuacji nie zalogowania się do indywidualnego konta użytkownika przez Kupującego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, treść ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio.
 5. Cena sprzedaży danego Towaru nie obejmuje kosztów jego dostawy (transportu). Koszt dostawy (transport) Towaru uzależniony jest od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego i jest widoczny w elektronicznym formularzu zamówienia w momencie wyboru opcji dostawy oraz na końcowym etapie procesu składania zamówienia (podsumowanie płatności) w rubryce „Wysyłka”.
 6. Całkowity koszt transakcji obejmujący cenę sprzedaży Towaru oraz koszt dostawy (transportu) Towaru wskazany jest w osobnej rubryce „Razem” w elektronicznym formularzu zamówienia na końcowym etapie procesu składania zamówienia (podsumowanie płatności).
 7. Koszt dostawy (transportu) Towaru ponosi Kupujący. Wysokość kosztu dostawy (transportu) Towaru jest indywidualnie obliczana dla danego zamówienia i jest uzależniona od łącznej wagi, gabarytów Towaru objętego danym zamówieniem oraz miejsca dostarczenia zamówienia. Wysokość kosztu dostawy (transportu) Towaru nie jest uzależniona od wartości złożonego zamówienia.
 8. Z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej, koszt dostawy (transportu) Towaru poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest odpowiednio wyższy, aniżeli w przypadku dostawy (transportu) krajowego i wynika z dodatkowych stawek przyjętych w cenniku danego przewoźnika świadczącego profesjonalne usługi kurierskie.
 9. Odbiór osobisty jest darmowy. W przypadku wyboru sposobu płatności wskazanego w § 7 ust. 1 pkt a) Kupujący przy odbiorze Towaru uiszcza całość ceny Towaru w gotówce.
 10. Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany cen sprzedaży oraz koszów dostawy, w szczególności w przypadku zmian cen sprzedaży przez producentów czy dystrybutorów Towarów oraz cenników usług świadczonych przez przewoźników realizujących usługi dostawy (transportu), z tym że nie dotyczy to umów sprzedaży zawartych przed datą dokonania przedmiotowej zmiany.

 

Sposoby płatności ceny za Towary oraz opłat za dostarczenie zamówionych Towarów

§ 7

 

 1. W Sklepie stosowane są następujące sposoby płatności:

a) płatność przy odbiorze osobistym – Kupujący płaci odbierając zamówiony Towar wyłącznie w formie gotówkowej;

b) płatność za pomocą internetowej bankowości elektronicznej – rozliczenia transakcji kartą kredytową, kartą debetową, przelewem on-line przeprowadzane są za pośrednictwem platformy Przelewy24.pl, PayPal lub Imoje;

c) płatność przelewem lub wpłatą – Kupujący dokonuje przelewu lub wpłaty na wskazany rachunek bankowy Sprzedawcy, ze wskazaniem jego danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, firma przedsiębiorcy) oraz indywidualnego kodu zamówienia otrzymanego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji;

d) przedpłata – Kupującemu na podany przez niego adres poczty elektronicznej wysyłana jest faktura proforma wraz z numerem rachunku bankowego Sprzedawcy; zamówienie jest realizowane po opłaceniu i zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 

Miejsce i sposób składania reklamacji. Gwarancja.

§ 8

 

 1. W odniesieniu do Kupujących niebędących Konsumentami oraz przedsiębiorców na prawach konsumenta Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z rękojmi za wady fizyczne i prawne Towarów sprzedanych w ramach Sklepu.
 2. Niezależnie od uprawnień Konsumenta w tym zakresie, wskazanych w § 9 ust. 11 i 12, Kupujący składa reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni roboczych liczonych od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych Towarów albo w przypadku wystąpienia innego zdarzenia związanego z działaniem Sprzedawcy lub korzystaniem przez Kupującego ze Sklepu.
 3. Reklamację należy składać listownie z dopiskiem „reklamacja” (zaleca się wysłanie reklamacji za potwierdzeniem odbioru) na adres pocztowy: P.P.H.U."BEROTEX" JAROSŁAW MAJTCZAK, ul. Kolumny 221, 93-613 Łódź lub w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt” Sklepu.
 4. Reklamacja powinna wskazywać dane identyfikacyjne Kupującego, w tym adres korespondencyjny lub adres poczty e-mail, numer zamówienia oraz precyzyjnie określać przyczynę jej złożenia z podaniem okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację, zakres działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu określoną należność pieniężną. W zależności od przyczyny złożonej reklamacji, w celu jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę, Kupujący winien niezwłocznie przesłać do Sprzedawcy Towar, który winien być w stanie odpowiednio zabezpieczonym i niezmienionym, chyba że zmiana ta powstała na skutek sprawdzenia jakości, kompletności i funkcjonowania Towaru.
 5. Sprzedawca rozpatruje reklamacje, złożone wyłącznie w formie wskazanej w ust. 3 powyżej, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Sprzedawcę albo od dnia otrzymania Towaru przez Sprzedawcę, w zależności od przyczyny złożonej reklamacji. O rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedawca poinformuje Kupującego listownie na jego adres korespondencyjny lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres poczty e-mail.
 6. O ile nabyty u Sprzedawcy Towar objęty jest gwarancją producenta, importera bądź Sprzedawcy, której zakres potwierdza wydany Kupującemu wraz z dostarczonym Towarem dokument gwarancyjny, Kupujący może, niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień, zgłosić się w okresie trwania gwarancji do wystawcy dokumentu gwarancyjnego z reklamacją dotyczącą wady nabytego Towaru.

 

Przepisy dotyczące Konsumentów

§ 9

 

 1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie do Kupujących będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827), zwanej dalej ustawą.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 10 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

 1. obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,
 2. polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

b) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

 1. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail: shop@berotex.net lub adres pocztowy: P.P.H.U."BEROTEX" JAROSŁAW MAJTCZAK, ul. Kolumny 221, 93-613 Łódź. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku (w postaci wiadomości elektronicznej e-mail) na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Kupującego w analogiczny sposób (w postaci wiadomości elektronicznej e-mail).
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostawy (transportu).
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zwracany Towar winien być odpowiednio zabezpieczony. zostać zwrócony w stanie niezmienionym, określonym zgodnie z niniejszym regulaminem, zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umów:

a) świadczenie Usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Towaru.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru w Sklepie (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamację można składać listownie z dopiskiem „reklamacja” (zaleca się wysłanie reklamacji za potwierdzeniem odbioru) na adres pocztowy: P.P.H.U."BEROTEX" JAROSŁAW MAJTCZAK, ul. Kolumny 221, 93-613 Łódź lub w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt” Sklepu.
 3. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 4. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany Towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego Towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca odsyła pełnowartościowy Towar na swój koszt na adres podany przez Konsumenta.
 6. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego trybu rozstrzygania sporów oraz rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi (podmiot występujący w ramach tzw. systemu ADR – Alternative Dispute Resolution). Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów przed ww. organem, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładceRozstrzyganie sporów konsumenckich.
 7. Konsument ma również możliwość złożenia elektronicznego i bezpłatnego wniosku o pozasądowe rozstrzyganie sporu dotyczącego zobowiązania umownego wynikającego z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług zawartej między konsumentem mieszkającym w Unii Europejskiej a przedsiębiorcą mającym siedzibę w Unii Europejskiej za pośrednictwem elektronicznego formularza skargi udostępnionego na platformie internetowej prowadzonej przez Komisję Europejską (tzw. Platforma ODR – Online Dispute Resolution). Platforma ODR stanowi narzędzie komunikacji oraz wymiany korespondencji pomiędzy stronami i podmiotem rozstrzygającym spór (podmiotem ADR), źródło ogólnych informacji na temat pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, a także bazę  danych o istniejących w Unii Europejskiej podmiotach ADR, ich kompetencjach i zasadach funkcjonowania. Dostęp do Platformy ODR oraz ww. informacje znajdują się pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Dane osobowe

§ 10

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem, informuje, że Państwa dane osobowe znajdują się w  bazie danych PPHU Berotex Jarosław Majtczak. Znajdują się one w niej dlatego, że kontaktowali się Państwo z naszą firmą przy użyciu poczty elektronicznej, listownie lub poprzez pozostawienie danych na stronie sklepu internetowego www.berotex.net

W związku z powyższym uprzejmie informuję: 

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupujących, będących osobami fizycznymi jest Sprzedawca, tj. Jarosław Majtczak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U."BEROTEX" JAROSŁAW MAJTCZAK z siedzibą w Łodzi (93-613), przy ul. Kolumny 221, wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonego przez Ministra Rozwoju, posiadający NIP: 7291832386 i REGON: 471424703.
 2. W ramach prowadzonego Sklepu Sprzedawca przetwarza dane osobowe konieczne do realizacji umowy, gdy Kupujący, którego dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Kupującego, którego dane dotyczą. Kupujący składając zamówienie w Sklepie i akceptując treść niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w zbiorach danych osobowych Sklepu oraz na ich przetwarzanie wyłącznie ww. celu.
 3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 4. Firma przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe
 5. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez PPHU Berotex Jarosław Majtczak w celu informowania o ofertach specjalnych, promocjach, itp. Odbywa się to na podstawie niezależnie udzielonej zgody na przetwarzanie danych.
 6. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez PPHU Berotex Jarosław Majtczak podmiotom i organom, którym   jest zobowiązane udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, którym PPHU Berotex Jarosław Majtczak  powierza wykonywanie czynności  przetwarzania danych osobowych, np. firmom kurierskim realizującym dostawę zamówionych materiałów.

 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich

 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego były zbierane. 
 9. W związku z przetwarzaniem przez PPHU Berotex Jarosław Majtczak Państwa danych osobowych przysługuje Państwu: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób w przypadku, kiedy PPHU Berotex Jarosław Majtczak będzie przetwarzało Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Podanie danych jest dobrowolne. 

  W przypadku chęci zgłoszenia braku zgody na wysyłanie poczty e-mail, proszę o wysłanie wiadomości na adres bok@berotex.net a wszystkie Państwa dane zostaną usunięte z bazy danych  PPHU Berotex Jarosław Majtczak. Brak odpowiedzi równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od PPHU Berotex Jarosław Majtczak,  zgodnie z wytycznymi RODO.

Postanowienie końcowe

§ 11

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do powstania czasowych przerw w dostępie do Sklepu lub jego poszczególnych funkcjonalności spowodowanych serwisem technicznym Sklepu, pracami konserwacyjnymi czy pracami związanymi z poprawieniem użyteczności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca dołoży wszelkich starań by czasowe przerwy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odbywały się w porze nocnej, trwały jak najkrócej i pozostawały bez wpływu na zakresie realizowanych zamówień wobec Kupującego.
 2. Sprzedawca zapewnia Kupującemu korzystającemu ze Sklepu poprawność działania systemu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu z ważnych przyczyn wynikających w szczególności z wprowadzenia zmian w zakresie oferty Sklepu i sposobu realizacji zobowiązań wynikających z umów zawartych ze Sklepem, zmiany profilu prowadzonej działalności gospodarczej przez Sprzedawcę czy zmiany przepisów prawa. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą opublikowania nowego Regulaminu na stronie internetowej Sprzedawcy lub Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Po zmianie Regulaminu Kupujący posiadający indywidualne konto użytkownika zostanie poproszony o akceptację treści nowego Regulaminu, poprzez wysłanie na podany przez niego adres e-mail wiadomości z plikiem zawierającym treść nowego Regulaminu lub linkiem umożliwiającym przekierowanie na stronę internetową zawierającą nowy Regulamin. Brak akceptacji nowego Regulaminu, w sposób o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, spowoduje wygaśnięcie indywidualnego konta użytkownika w terminie miesiąca od dnia, w którym ww. wiadomość e-mail została wprowadzona przez Sprzedawcę do systemu informatycznego i wysłana do Kupującego.
 4. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującymi niebędącymi Konsumentami będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy. 
 5. Sprzedawca informuje, że nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązanie ewentualnego sporu w trybie przewidzianym przepisami ustawy „o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich” ( Dz.U. z 2016r. poz. 1823 ). Informacje na temat pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz podmiotach uprawnionych powinna stosownie do przepisów ustawowych znajdować się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów -  uokik.gov.pl.
 6. Sprzedawca w wykonaniu swoich prawnych obowiązków podaje adres unijnej elektronicznej platformy rozwiązywania sporów – ec.europa.eu/odr, oraz informuje, że nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązanie ewentualnego sporu we wskazanym trybie pozasądowym.
 7. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, utrwalenie i odtworzenie przez Kupującego. Regulamin w wersji PDF dostępny jest tutaj.
 8. Uważa się, że Kupujący składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje jego treść bez zastrzeżeń.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.05.2018 r.

 

Załącznik nr 1

 

WZÓR

oświadczenia o odstąpieniu od umowy

(miejscowość, data)

 

Imię i nazwisko konsumenta (ów):

Adres konsumenta (ów):

Adres e-mail:

Numer telefonu:

Numer zamówienia:

Data zawarcia umowy /odbioru (*):

 

 

P.P.H.U."BEROTEX" JAROSŁAW MAJTCZAK

ul. Kolumny 221, 93-613 Łódź

               

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Ja/My (*) ……………… ……………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/umowy dostawy następujących rzeczy/umowy o świadczenie następującej usługi(*):

................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

 

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków**:

Posiadacz rachunku:

 

 

Podpis konsumenta (-ów)*

 

 

* Niepotrzebne skreślić

** O ile jest inny niż rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty. 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć