REGULAMIN NEWSLETTERA

(subskrypcji biuletynu sklepu internetowego www.berotex.net)

 

 1. Jarosław Majtczak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U."BEROTEX" JAROSŁAW MAJTCZAK z siedzibą w Łodzi (93-613), przy ul. Kolumny 221, wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonego przez Ministra Rozwoju, posiadający NIP: 7291832386 i REGON: 471424703, zwany dalej "Usługodawcą", świadczy drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej na zamówienie osób fizycznych, osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które korzystają z usługi świadczonej drogą elektroniczną, zwanych dalej "Usługobiorcami", nieodpłatną usługę, zwaną dalej „Newsletterem”, na warunkach ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.
 2. Newsletter jest usługą polegającą na informowaniu Usługobiorców o ofercie produktów Usługodawcy, promocjach, konkursach, wydarzeniach i nowościach związanych z ofertą handlową Usługodawcy, w tym informacje o opiniach oraz materiałach prasowych związanych z prowadzoną przez Usługodawcę działalnością gospodarczą. Treść Newslettera będzie zawierać tekst informacyjny wraz z grafiką (ikony, loga) i linkami do stron internetowych Usługodawcy.
 3. Korzystanie z usługi Newslettera jest uzależnione od posiadania przez Usługobiorcę komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Usługobiorcę aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Do aktywacji usługi wymagane jest:

a) dobrowolne podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Usługobiorcy w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej Usługodawcy lub przy rejestracji zaznaczając odpowiednie pole,

b) wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

c) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,

d) naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”

 1. Częstotliwość wysyłania Newslettera będzie zróżnicowana i zależna od zmian w ofercie handlowej Usługodawcy czy wystąpienia istotnych zdarzeń związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, z tym że taka usługa nie będzie realizowana częściej niż 20 razy w miesiącu.
 2. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony.
 3. List elektroniczny (e-mail) zawierający Newsletter zawiera również informację o sposobie rezygnacji z tej usługi.
 4. Usługodawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w niniejszym Regulaminie Usługobiorca ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Usługobiorca, który prawidłowo złożył zamówienie na świadczenie usługi Newslettera oświadcza tym samym, że:

a) posiada zdolność do czynności prawnych oraz że podany przez niego w zamówieniu adres elektroniczny jest adresem, którym Usługobiorca ma prawo dysponować w zakresie wymaganym do realizacji usługi;

b) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji opisanych w pkt 2 niniejszego Regulaminu.

 1. Podanie w formularzu lub podczas czynności rejestracyjnych adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Usługobiorcy jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu innych danych osobowych nie jest konieczne i leży w sferze uznania Usługobiorcy, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Usługobiorcy. Dane te służą do ustalania profilu Usługobiorcy i pozwalają na dostosowanie zawartości Newslettera do jego potrzeb. Usługodawca oświadcza, że w związku ze świadczeniem tej usługi oprócz adresu elektronicznego Usługobiorcy nie przetwarza jakichkolwiek innych danych osobowych Usługobiorcy związanych z tą usługą. 
 2. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 3. Usługobiorca ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. 
 4. Usługobiorca może w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter (odwołać zgodę na otrzymywanie informacji, o których mowa w pkt 2 Regulaminu), klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”/„Rezygnuję z usługi”.
 5. Po otrzymaniu oświadczenia o odwołaniu zgody, jak i po zaprzestaniu świadczenia usług z przyczyn określonych w pkt 23 Usługodawca usunie adres elektroniczny Usługobiorcy ze swej bazy wysyłkowej. 
 6. Reklamacje dotyczące świadczenia przez Usługodawcę usługi Newslettera można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny: shop@berotex.net .
 7. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać  w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Usługobiorca życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter. Usługodawca winien również wskazać preferowany przez niego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 8. Rozpatrzenie poprawnie złożonej reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Usługodawcę. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Usługodawca zwróci się do Usługobiorcy o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 9. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter jest Jarosław Majtczak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U."BEROTEX" JAROSŁAW MAJTCZAK z siedzibą w Łodzi (93-613), przy ul. Kolumny 221, wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonego przez Ministra Rozwoju, posiadający NIP: 7291832386 i REGON: 471424703.
 10. Usługodawca przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych. Usługodawca, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. Podmiotem, któremu Usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r o ochronie danych osobowych, z którym Usługodawca zawarł stosowną umowę wymaganą przez ww. przepis, jest FreshMail Sp. z o.o. z siedzibą Kraków (31-406), przy ul. Al. 29 Listopada 155 c, posiadający NIP: 6751496393, REGON: 123040091. Celem powierzenia danych jest włączenie realizacji usługi Newslettera objęta postanowieniami niniejszego Regulaminu, zakres przekazanych danych określony jest treścią pkt 10 Regulaminu, zaś zamierzony termin przekazania danych obejmuje okres świadczenia usługi Newsletter przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu poinformuje Usługobiorców przez umieszczenie na stron internetowej www.berotex.net wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na ww. stronie internetowej przez okres co najmniej czternastu kolejnych dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu Usługobiorca zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na czternaście dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 13. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie czternastu dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Usługobiorcę, o ile w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu w terminie czternastu dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania w każdym czasie świadczenia usług opisanych w pkt 2.
  O zamiarze zaprzestania świadczenia usług Usługodawca poinformuje Usługobiorcę z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem wysyłając stosowne zawiadomienie w tej sprawie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny podany przez Usługobiorcę przy zawarciu umowy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania wykonywania usługi, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu).
 15. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem berotex.net w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi Newsletter następuje przez przesłanie Usługobiorcy na adres poczty elektronicznej podany w ramach rejestracji treści zawartej umowy.
 16. Usługodawca zaleca zapoznanie się z Polityką prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych prowadzonych przez P.P.H.U."BEROTEX" JAROSŁAW MAJTCZAK z siedzibą w Łodzi, dostępną na stronie internetowej pod adresem: www.berotex.net.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć