Gwarancja. Reklamacja. Zwroty. Pozasądowe rozstrzyganie sporów.

Gwarancja.

O ile nabyty u Sprzedawcy Towar objęty jest gwarancją producenta, importera bądź Sprzedawcy, której zakres potwierdza wydany Kupującemu wraz z dostarczonym Towarem dokument gwarancyjny, Kupujący może, niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień, zgłosić się w okresie trwania gwarancji do wystawcy dokumentu gwarancyjnego z reklamacją dotyczącą wady nabytego Towaru.

Reklamacja.

Na zasadach określonych w § 8 Regulaminu sklepu internetowego Kupujący ma prawo złożyć do Sprzedawcy reklamację w związku ze stwierdzeniem niedostarczenia lub opóźnienia w dostarczeniu zamówionych Towarów albo w przypadku wystąpienia innego zdarzenia związanego z działaniem Sprzedawcy lub korzystaniem przez Kupującego ze Sklepu. 

Poza powyższym na zasadach określonych w § 8 Regulaminu sklepu internetowego Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za wady fizyczne i prawne sprzedanego Towaru.

Sprzedawca rozpatruje wyłącznie prawidłowo złożone reklamacje w terminie wskazanym ww. Regulaminie, a o rozstrzygnięciu reklamacji poinformuje Kupującego listownie na jego adres korespondencyjny lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres poczty e-mail.
Mail reklamacyjny: reklamacje@berotex.net

Zwroty.

Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

I. obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,

II. polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

b) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail: shop@berotex.net lub adres pocztowy: P.P.H.U."BEROTEX" JAROSŁAW MAJTCZAK, ul. Kolumny 221, 93-613 Łódź. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

PAMIĘTAJ:

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności do umów:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.

Konsument ma możliwość korzystania z pozasądowego trybu rozstrzygania sporów oraz rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej (podmiot występujący w ramach tzw. systemu ADR – Alternative Dispute Resolution). Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów przed ww. organem, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładceRozstrzyganie sporów konsumenckich.

Konsument ma również możliwość złożenia elektronicznego i bezpłatnego wniosku o pozasądowe rozstrzyganie sporu dotyczącego zobowiązania umownego wynikającego z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług zawartej między konsumentem mieszkającym w Unii Europejskiej a przedsiębiorcą mającym siedzibę w Unii Europejskiej za pośrednictwem elektronicznego formularza skargi udostępnionego na platformie internetowej prowadzonej przez Komisję Europejską (tzw. Platforma ODR – Online Dispute Resolution). Platforma ODR stanowi narzędzie komunikacji oraz wymiany korespondencji pomiędzy stronami a podmiotem rozstrzygającym spór (podmiot ADR), źródło ogólnych informacji na temat pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, a także bazę  danych o istniejących w Unii Europejskiej podmiotach ADR, ich kompetencjach i zasadach funkcjonowania. Dostęp do Platformy ODR oraz ww. informacje znajdują się pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Platforma ODR oraz podmioty występujące w ramach tzw. systemu ADR nie służą i nie mogą zmierzać do zastąpienia postępowań sądowych ani nie pozbawiają konsumentów i przedsiębiorców ich praw do dochodzenia roszczeń przed właściwymi sądami powszechnymi.

 

 

Załącznik

 

WZÓR

oświadczenia o odstąpieniu od umowy

(miejscowość, data)

 

Imię i nazwisko konsumenta (ów):

Adres konsumenta (ów):

Adres e-mail:

Numer telefonu:

Numer zamówienia:

Data zawarcia umowy /odbioru (*):

 

 

P.P.H.U."BEROTEX" JAROSŁAW MAJTCZAK

ul. Kolumny 221, 93-613 Łódź

               

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Ja/My (*) ……………… ……………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/umowy dostawy następujących rzeczy/umowy o świadczenie następującej usługi(*):

................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

 

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków**:

Posiadacz rachunku:

 

 

Podpis konsumenta (-ów)*

 

 

* Niepotrzebne skreślić

** O ile jest inny niż rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty. 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć